Celebrating Vietnamese New Year 2018 & Women's Success

Cánh thiệp đầu Xuân

Xuân này con không về

Phụ nữ trong doanh nghiệp

MPP Cristina Martins đọc thư chúc Tết 2018

của Thủ Hiến tỉnh Ontario

gửi Hiệp hội Canada - Việt Nam

.

 

Status of Women Canada

Bạn có biết rằng 68% phụ nữ nhập cư 25 - 54 tuổi có việc làm, 11% thấp hơn so với  phụ nữ sinh tại Canada? Còn rất nhiều thông tin hữu ích khác trong trang của Status of Women Canada - cơ quan chính phủ về phụ nữ - về Phụ nữ tại Canada: Các Hướng Chính (Women in Canada: Key Trends) về Giáo dục và đào tạo kỹ năng, Việc làm và mức sống kinh tế, Công việc gia đình không lương, Lãnh đạo và tham gia dân chủ, Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Women's Business Networks and Associations

There are numerous organizations and programs dedicated to supporting women entrepreneurs in growing their businesses.

Please find here a list of networks and associations for business women across Canada and world-wide.

Events for Women

The National Women's Show

The ultimate girl's day out. Click here for information on shows in 2019.

 

Business Women in International Trade (BWIT)

The BWIT Program, which is part of the Trade Commissioner Service (TCS), is the only national program that provides targeted products and services to help women entrepreneurs internationalize. Please click here for the BWIT website.

 

Organization of Women in International Trade - OWIT Toronto

OWIT-Toronto events provide great opportunities for networking and education to help women entrepreneurs develop global business skills and stay current on international issues. Click here for more information.

 

OWIT Businesswomen's Trade Mission, February 5-8, 2019

Click here for more information.

 

Canadian Women-Only Business Mission to Japan, April 1-3, 2019

Click here for more information.

Print | Sitemap
© Canada Vietnam Society 2024